Химия
Химия, 14.10.2019 14:30, alexseyART

Вопрос/Задача:

(быстрее ) выбрать какие из перечисленых веществ будут взаимодействовать с пропионовой кислотой, и записать уравнение реакций : вода, оксид натрия, серная кислота, хлор, метанол, гидроксид кальция, оксид серы 4 , амиак, стеарат натрия. укажите условия реакций

Ответы на вопрос

Ответ
Ответ разместил: Гость

чистой уксусной кислоты в растворе: m(ch3cooh) = 100*0,2 = 20г.

      20г                                                 х литров

2ch3cooh   +   zn   =   (ch3coo)2zn   +   h2

  m =120г/моль                                   22,4 литра/моль

 

х = 22,4*20 / 120   = 3,73 л.

 

ответ:   3,73 л.

Ответ
Ответ разместил: Гость

n2so4+2naoh-na2so4+2h2o(реакция обмена), na3po4=2na+po4 naoh=na+oh,na2o=na+2o

Ответ
Ответ разместил: Гость

только цинк реагирует с соляной кислотой.

zn + 2hcl = zncl2 + h2

n(h2) = v(h2)/vm  (vm - молярный объем, равен 22,4 л/моль при н.

n(h2) = 2,24/22,4 = 0,1 моль.

по уравнению видно, что по количеству моль цинка столько же, сколько и водорода. n(zn) = n(h2) = 0,1 моль.

m(zn) = m(zn)*n(zn) = 65*0,1 = 6,5 г.

w(zn) = m(zn)/m(сплава) = 6,5/12,9 = 0,5 (округленно) или 50%.

w(cu) = 50%.

//
Ответ
Ответ разместил: nastya261205

ch3-ch2-cooh + h2o = ch3-ch2-coo[-] + h3o[+]

ch3-ch2-cooh + na2o = ch3-ch2-coona + h2o

ch3-ch2-cooh + h2so4 =   \\\\

ch3-ch2-cooh + cl2 = cl-ch2-ch2-cooh + hcl

ch3-ch2-cooh + ch3oh = ch3-ch2-cooch3 + h2o

2ch3-ch2-cooh + ca(oh)2 = (ch3-ch2-coo)2ca + 2h2o

ch3-ch2-cooh + so2 = \\\

ch3-ch2-cooh + nh3 =   ch3-ch2-coonh4

ch3-ch2-cooh + c17h35coona = \\\\

ch3-ch2-cooh

Похожие вопросы

Предмет
Химия, 09.09.2019 15:43, iren751
Завдання.
1) обчисліть відносну молекулярну масу речовин: naci, kso4,
lco , cu, o, nha , (nh, ), so , k, fe(cn):
2) обчисліть масову частку елементів у речовинах: so2, cac, ,
d, , li,0, ph, bacl, , ваз (po4), .
3) обчисліть масову частку оксигену в оксидах: сі,0, cl, o, , cio, ,
6)
4) з яких простих речовин утворюються: alі, , co, , zns, na,0,
cuo, ch, , cap, ? запишіть рівняння реакцій.
5) запишіть рівняння реакцій утворення сполук: а) натрію (1
із силіцієм (iv); б) літію (і) із сульфуром (іі); в) кальцію (ііі
з нітрогеном (ііі); г) феруму (iii) із силіцієм (iv); д) сульфу
ру (iv) із флуором (і); е) карбону (iv) з оксигеном (11).
запишіть рівняння реакцій утворення сполук: а) ферум (і) суль
фіду; б) хітроген (iv) оксиду; в) кальцій (іі) оксиду; г) ферум (iii
сульфіду; д) сульфур (vi) флуориду; е) хром (ііі) хлориду
яка кількість речовини оксиду утвориться при взаємодії з кис
нем: а) 0,5 моль сірки; б) 2 моль фосфору; в) 3 моль натрік
г) 0,2 моль вуглецю; д) 0,1 моль барію; е) 1 моль алюмінію
8) розставте коефіцієнти в поданих схемах хімічних реакцій. сум
правильно розставлених коефіцієнтів має дорівнювати відносні
молекулярній масі гашеного вапна ca(oh), .
а) fe(oh), — fe,02 + h,0;
б) а1,03 + h„so - al, (so4)3 + h,0;
в) hcl + cr, 0, — crcl2 + h,0;
t) na + h2o + naoh+h;
д) al + o » а1,02 ;
e) alcl3 + naoh -> al(oh), + nacl;
ж) fe,02 + hno3 -- fe (no3)3 + h,0;
3) al + i, » alі. ;
и) fe,0, + h, fe +н,0;
к) fe + cl, -- fecl2 -​
Вопросов на сайте: